Våra Jaktlag

 Gästbok

Namn:


Mitt inlägg:

Tidigare inlägg:


<% strFil = Server.Mappath("gester.txt") 'Öppna gästboksfilen Set fso=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") If fso.FileExists(strFil) Then Set strTextFil=fso.OpenTextFile(strFil) 'Läser och skriver tills allt har skrivits på sidan WHILE NOT strTextFil.AtEndOfStream %> <%=strTextFil.ReadLine%> <% WEND 'Stäng textfilen strTextFil.Close End if %>